به پورتال سازماني و آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خاش خوش آمديد. در اين پورتال کليه امور دانشجويي شامل ثبت نام ، انتخاب واحد، حذف و اضافه ، واريز وجوه ثبت نام ، دريافت کارنامه و ... به صورت الکترونيکي انجام مي شود